DNSLookup.fr

Soumettre au test

Patientez ...
Vous étes connecté avec l'adresse IP 3.214.184.250 [US] <=> ec2-3-214-184-250.compute-1.amazonaws.com.

>>> Lancer l'analyse de co.il sur NS.Tools <<<


Analyse de picpong.co.il

http://www.co.il

Whois

Connexion au serveur whois.isoc.org.il [703 ms]


% The data in the WHOIS database of the .il registry is provided
% by ISOC-IL for information purposes, and to assist persons in
% obtaining information about or related to a domain name
% registration record. ISOC-IL does not guarantee its accuracy.
% By submitting a WHOIS query, you agree that you will use this
% Data only for lawful purposes and that, under no circumstances
% will you use this Data to: (1) allow, enable, or otherwise
% support the transmission of mass unsolicited, commercial
% advertising or solicitations via e-mail (spam);
% or (2) enable high volume, automated, electronic processes that
% apply to ISOC-IL (or its systems).
% ISOC-IL reserves the right to modify these terms at any time.
% By submitting this query, you agree to abide by this policy.

% No data was found to match the request criteria.


% Rights to the data above are restricted by copyright.DNS

Réponse de f.root-servers.net pour il. [16 ms]
ns4.ns.il. <=> 204.61.216.134 [US]
nsb.ns.il. <=> 192.115.7.60 [IL]
ilns.ilan.net.il. <=> 128.139.35.5 [IL]
nse.ns.il. <=> 192.115.141.253 [IL]
nsa.ns.il. <=> 192.115.7.53 [IL]
ns1.ns.il. <=> 194.146.106.122 [SE]
ns3.ns.il. <=> 194.0.11.103 [DE]
lookup.iucc.ac.il. <=> 128.139.34.240 [IL]
Serveurs DNS du WhoIs sur whois.isoc.org.il [703 ms] Réponse de ns4.ns.il. pour picpong.co.il. [6 ms] Réponse de ns2.bezeqint.net. pour picpong.co.il. [373 ms]
Aucun serveur de nom renvoyé par le Whois ns2.bezeqint.net. <=> 212.179.7.7 [IL]
ns3.bezeqint.net. <=> 192.115.132.132 [IL]
ns1.bezeqint.net. <=> 62.219.128.128 [IL]
ns1.bezeqint.net. <=> 62.219.128.128 [IL]
ns2.bezeqint.net. <=> 212.179.7.7 [IL]
ns3.bezeqint.net. <=> 192.115.132.132 [IL]

Vérification si les serveurs renvoyés par le serveur DNS du TLD sont contenus dans les serveurs de noms renvoyés par les DNS de Zone
et si les serveurs DNS du TLD sont cohérents avec les serveurs du Whois
Il y a incohérence avec le whois
Nameservers du DNS TLD
ns4.ns.il. :
Nameservers du Whois
 • Aucun serveur DNS renvoyé par le whois
Le serveur DNS TLD renvoie des serveurs de noms qui ne sont pas fournis par le Whois donc :
Vérification de la synchronisation de tous les TLD
check
Les tlds sont synchronisés donc nous effectuerons les tests sur la liste qu'ils renvoient
Les serveurs DNS du domaine sont :

Afficher la réponse DNS

Serveur ayant répondu => ns2.bezeqint.net. <=> 212.179.7.7 [IL] [373 ms]
Enregistrements MX
Domaine TTL Classe Type Poids Serveur
picpong.co.il.28800INMX0picpong-co-il.mail.protection.outlook.com.
Enregistrements NS
Domaine TTL Classe Type Serveur
picpong.co.il.28800INNSns1.bezeqint.net.
picpong.co.il.28800INNSns2.bezeqint.net.
picpong.co.il.28800INNSns3.bezeqint.net.
Enregistrements SOA
Domaine TTL Classe Type Détail du SOA
picpong.co.il.28800INSOA
Serveur DNS maîtrens1.bezeqint.net.
Contact emailpostmaster@bezeqint.net
Serial16
Refresh2
Retry3600
Expire2419200
Minimum TTL900
Enregistrements CNAME
Alias TTL Classe Type Nom d'hôte cible
www.picpong.co.il.28800INCNAMEpicpong.co.il.
Enregistrements A
Nom d'hôte TTL Classe Type Adresse IP
picpong.co.il.28800INA149.126.72.240
Enregistrements TXT
Domaine TTL Classe Type Détail du TXT
picpong.co.il.28800INTXT"v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all"

Altospam

Tests DNS

Tests de la réponse DNS
Synchronisation des serveurs DNSLes serveurs suivants sont synchronisés (MX, NS, SOA, WWW identiques) avec le serveurs de nom de départ :
Nombre d'enregistrements NSLe domaine possède au moins 2 serveurs de noms check
Adresses IP des enregistrements NSLes adresses IP des enregistrements NS sont différentes check
Réseau des enregistrements NSLes 3 serveurs de noms sont sur des réseaux de classe C différents check
Enregistrement SOA
 • Le serial du SOA doit se former de la manière suivante : AAAAMMJJnn où AAAA est l'année, MM le mois, JJ le jour durant lequel le fichier a été créé et nn représente l'id
  Cela permet aux seveurs de noms secondaire de savoir si leurs fichiers sont à jour. => 16 info
 • La valeur du refresh doit être comprise entre 1200 et 43200 => 2 info
Version des serveurs DNSLa version n'est pas accessible pour les serveurs dns check
Nombre d'enregistrements MXAttention le domaine ne possède qu'un seul champ MX, cela réduit la disponibilité des serveurs de réception de mails :
Adresses IP des enregistrements MXLes adresses IP des enregistrements MX sont différentes check
Les enregistrements MX possèdent tous des noms d'hôtes check
Les champs MX peuvent être résolus et possèdent un PTR :
Réseau des enregistrements MXLes 1 serveurs de messagerie sont sur des réseaux de classe C différents check
Conformité des enregistrements CNAMELes enregistrements NS et MX ne sont pas utilisés avec des enregistrements CNAME check
Enregistrement pour WWWLe domaine possède un enregistrement pour WWW check
Enregistrement A pour le domaineLe domaine possède un enregistrement A pour le domaine check
BlacklistsLa liste des blacklists de domaine :
Il y a 1 tests non validés :
 • Un seul MX, risque d'indisponibilité
  (Réglez simplement et rapidement ce problème avec ALTOSPAM)

Tests SMTP

Test sur les serveurs SMTP
Connexion SMTP des enregistrements MXCes serveurs sont accessibles :
Banner SMTPCertains serveurs possèdent une banner qui ne contient pas le nom du serveur de messagerie :
Balise SPFLe domaine possède une balise SPF :
 • "v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all" check
Attention -all exclu tout, cela est peut être une erreur essayez ~all info
Acceptation de abuse et postmaterLe domaine n'accepte pas l'adresse abuse@picpong.co.il. : Le domaine n'accepte pas l'adresse postmaster@picpong.co.il. :
Relais de mail ouvert (Open Relay)Les serveurs de mails ne sont pas configurés en relais de mail ouvert (Open Relay) check
Simulation d'envoi de mail sans expéditeurLe serveur de messagerie primaire n'accepte pas les mails sans expéditeur à l'adresse check

Simulation d'envoi de mail


Simuler mail

Les champs MX possèdent les serveurs SMTP suivants :Le domaine possède les champs SPF suivants :
 • v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all"
(Pour vérifier si la liste des serveurs est exhaustive : Cf. FAQ #15)

Il y a 2 tests non validés :
 • Le domaine n'accepte pas l'adresse abuse@picpong.co.il.
 • Le domaine n'accepte pas l'adresse postmaster@picpong.co.il.

Tests Web

Test sur le serveur Web
Connexion au serveur WebLe serveur Web est accessible :
Header-http, titre, description, et début du site
 • Header [153 ms]
Connexion au serveur www.picpong.co.il.
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 23 Jan 2020 01:37:08 GMT
Server: Microsoft-IIS/6.0
X-Powered-By: ASP.NET
Content-Length: 37341
Content-Type: text/html; Charset=windows-1255
Expires: Thu, 23 Jan 2020 01:36:08 GMT
Set-Cookie: PersonalID=562164560; expires=Tue, 18-Oct-2022 21:00:00 GMT; path=/
Set-Cookie: ASPSESSIONIDQQSDCQRA=NHGFCDHAKNJKMMEBHOEIHEDE; path=/
Cache-control: private
Set-Cookie: visid_incap_681972=z7OZ/x0/TaaGnsawcRl2M8T4KF4AAAAAQUIPAAAAAAB2Orr1e5r0KwpEUExz3lHh; expires=Thu, 21 Jan 2021 13:14:42 GMT; path=/; Domain=.picpong.co.il
Set-Cookie: incap_ses_455_681972=+HeQZmYdTwPpL/b1uX1QBsX4KF4AAAAAxRse48BsQdY33/x3BM6ymg==; path=/; Domain=.picpong.co.il
X-CDN: Incapsula
X-Iinfo: 3-8407494-8407495 NNNN CT(61 -1 0) RT(1579743428887 0) q(0 0 1 0) r(2 2) U6


 • Titre,description et début du texte [397 ms]
äãôñä òì ÷ðáñ | äâãìú úîåðåú | òã 30% äðçä - ôé÷ôåðâ
äãôñä òì ÷ðáñ åäâãìú úîåðåú áàéëåú âáåää áàúø ôé÷ôåðâ. òã 30% äðçä òì äãôñä ùì úîåðåú ãøê äàéðèøðè á÷ìåú åáéòéìåú. äâãìú úîåðåú òì ÷ðáñ åòåã.
äðê æëàé ì 30% äðçä! òì äâãìú úîåðä îçéøåï øòéåðåú ùàìåú ðôåöåú ñì ÷ðéåú ùåáø îúðä àåñó úîåðåú äâãìú úîåðåú òì ä÷éø WoodBlock úé÷éí áåáåú äìáùä ñôìéí ìùåìçï îéðé ÷ðáñ ôàæìéí åôéúåç äåôëéí úîåðä ÷èðä ìâãåìä! ôé÷ ôåðâ îöéâä òéãï çãù áúçåí äâãìú úîåðåú åîàôùøú ìëí ìäôåê úîåðä ÷èðä ìâãåìä! ëì îä ùöøéê ìòùåú äåà ìäòìåú úîåðä ìàúø åììà ëì äúçééáåú îöéãëí ìøàåú îéã åáàåôï àåèåîèé îäå äâåãì äîéøáé áå ðéúï ìäãôéñä åîäå äîçéø. ðéúï ì÷áì àú äúîåðä îåãôñú òì îâåï çåîøéí (áã ÷ðáñ, ðééø öéìåí, ôøñô÷ñ åòåã) òã ôúç äáéú àå áàéñåó òöîé îîôòìéðå áøàùì"ö, úåê 10 éîé òñ÷éí àå áùéøåú à÷ñôøñ áéåí ìîçøú. ìçõ òì äëôú ...
Liens du moteur de recherche
 • Résultats du moteur de recherche [648 ms]
Résultats de la recherche :
Le serveur web est www.picpong.co.il. => 149.126.72.240 [IL] <=> 149.126.72.240.ip.incapdns.net. nmap :
 • Titre : äãôñä òì ÷ðáñ | äâãìú úîåðåú | òã 30% äðçä - ôé÷ôåðâ
 • Description : äãôñä òì ÷ðáñ åäâãìú úîåðåú áàéëåú âáåää áàúø ôé÷ôåðâ. òã 30% äðçä òì äãôñä ùì úîåðåú ãøê äàéðèøðè á÷ìåú åáéòéìåú. äâãìú úîåðåú òì ÷ðáñ åòåã.

16 / 20   (83)


Certifié de qualité par DNSLookUp
Affichez un sceau sur votre site

Copiez/collez le code ci-dessous sur votre site:


En direct du blog

Quel résolveur DNS public choisir ?
Publié le jeudi 16 mai, 2019

Traditionnellement, le serveur DNS par défaut d’une connexion est donné par le fournisseur d’accès, Orange pour ses abonnements ADSL ou fibre et OVH pour ses serveurs hébergés par exemple (plus de détails sur la définition et le fonctionnement du DNS dans cet article). Cette habitude a de bons côtés, notamment en termes de facilité d’accès,...

Les attaques DNS augmentent en raison des nouveaux malwares
Publié le samedi 11 mai, 2019

Le groupe de cybercriminels à l’origine de la fameuse campagne de malware “DNSpionage” a commencé à travailler avec de nouveaux outils et logiciels malveillants pour mieux cibler l’attaquant et dissimuler ses activités. Découvertes pour la première fois en novembre dernier, les attaques DNSpionage ont utilisé des sites compromis et créé des documents malveillants pour infecter...

DNSLOOKUP : Outil d’analyse DNS
Publié le mardi 09 avril, 2019

DNSLOOKUP est un outil d’analyse DNS, c'est-à-dire un service d’analyse des serveurs de noms de domaines qui peut analyser un nom de domaine, un nom d’hôte, une adresse e-mail ou une adresse IP (IPv4 et IPv6).